Letecká pozemní zařízení

Seznam platných oprávnění, vydaných dle § 17 zák. č. 49/1997 Sb.


Směrnice CAA-SLS-002-7/09, Zásady získání osvědčení provozní způsobilosti pro nově instalovaná nebo modifikovaná letecká zařízení – základní požadavky a postupy

Směrnice stanovuje základní zásady a požadavky pro získání Osvědčení provozní způsobilosti (OPZ) pro letecké pozemní zařízení (LPZ). Uvádí a popisuje základní požadavky, které je nezbytné provozovatelem splnit, před uvedením LPZ do provozního využívání v civilním letectví. Žádné LPZ nesmí být použito k provozu v civilním letectví České republiky, pokud jeho způsobilost nebyla schválena nebo uznána Úřadem pro civilní letectví. Seznam kategorií LPZ, pro která je nutno udržovat platné OPZ, je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb. v platném znění. Dále dokument stanovuje základní zásady dozoru ÚCL v této oblasti.


Směrnice CAA-SLS-003-7/09, Zásady zachování platnosti osvědčení provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení – základní požadavky a postupy
Směrnice navazuje na vnitřní směrnici CAA-SLS-002-6/09 a stanovuje základní zásady pro zachování platnosti Osvědčení provozní způsobilosti (OPZ) pro letecké pozemní zařízení (LPZ), které bylo získáno v souladu s výše uvedenou směrnicí.


Směrnice CAA-SLS-006-6/09, Firemní příručka – instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny LPZ

Směrnice stanovuje základní obsah, rozsah a zásady pro vypracování, projednávání, schvalování a udržování v platnosti dokumentu „Firemní příručka“ (FP) pro instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny LPZ“. Zpracování FP je jednou z nezbytných podmínek pro vydání Oprávnění k instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám LPZ, které ve smyslu ustanovení § 17 zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. (v platném znění), vydává Úřad pro civilní letectví.Směrnice CAA/S-SLS-007-2/2011, Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky – základní požadavky pro uznání způsobilosti LPZ k použití v civilním letectví

Směrnice stanovuje základní zásady pro aplikaci postupů ÚCL v rámci certifikačních procesů při schvalování způsobilosti LPZ s ohledem na implementaci ustanovení nařízení (ES) č. 552/2004 a zákona č. 49/1997 Sb. Dokument uvádí a popisuje základní požadavky, jejichž plnění je nezbytné pro úspěšné završení procesu pro uznání způsobilosti LPZ v civilním letectví, včetně stanovení základního obsahu, rozsahu a zásad pro zpracování formalizovaných dokumentů a jejich požadovaných příloh, které jsou ÚCL předkládány v rámci procesu pro schválení (uznání) způsobilosti LPZ v civilním letectví a/nebo k vyjádření stanoviska k příslušnému dokumentu (např. Prohlášení ES o ověření systému – DoV). Tento dokument nenahrazuje dokumenty ÚCL Zásady získání OPZ pro nově instalovaná nebo modifikovaná LPZ (CAA-SLS-002-n/09) a Zásady zachování platnosti OPZ (CAA-SLS-003-n/09). Účelem směrnice je zajistit jednotnou implementaci ustanovení nařízení (ES) č. 552/2004 a dosáhnout tak interoperability mezi různými systémy, složkami a souvisejícími postupy evropské sítě řízení letového provozu, s náležitým ohledem na související mezinárodní předpisy. Dokument slouží současně jako rámcový postup inspektorů ÚCL pro činnosti dohledu nad plněním požadavků interoperability.


Směrnice CAA/S-SLS-012-2/2012, Způsobilost servisního personálu ATM/CNS systémů (ATSEP)

Směrnice stanovuje základní zásady a požadavky pro způsobilost servisního personálu poskytovatelů letových navigačních služeb (LNS) nebo organizací zajišťujících servisní služby těmto poskytovatelům  (servisní organizace). Dále dokument stanovuje základní zásady dozoru ÚCL v oblasti způsobilosti servisního personálu.


Směrnice CAA-SLS-009-3/10, Zásady pro výkon odborného dozoru

Směrnice stanovuje základní zásady uplatňované při pověření a následném výkonu odborného dozoru (OD) dle § 13 odst. 3 a 14 zákona č. 49/1997 Sb. v platném znění.

Směrnice CAA/S-SP-002-1/2016, Metodický materiál k prokazování zajištění bezpečnosti SW

Dokument vychází z potřeby stanovit soubor aktivit, které by bylo možno využít pro naplnění požadavků nařízení Komise (ES) č. 482/2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb.Směrnice CAA/S-SLS-028-2/2015, Zásady pro koordinaci provozu na kmitočtech 1030/1090 MHz

Tento dokument vychází z požadavků PNK (EU) č.1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi a stanovuje základní zásady pro koordinaci provozu pozemních zařízení, pracujících na kmitočtech 1030/1090 MHz. Účelem dokumentu je stanovit přehled základních požadavků, zásad a podmínek, které je nezbytné plnit jednotlivými subjekty při provozování zařízení pracujících na kmitočtech 1030/1090 MHz s cílem omezení negativních vlivů v oblasti bezpečnosti letového provozu. Uvedené zásady, požadavky a podmínky se aplikují obecně na provozovatele uvedených zařízení, která jsou ze strany ÚCL kontrolována a jejichž provoz musí být s cílem dosažení požadované bezpečnosti letového provozu regulován (koordinován). V aplikovatelné míře se požadavky vztahují i na provozování zařízení v rámci AČR.