Nový pokus personál Způsobilost leteckého personálu

Na následujících odkazech jsou uvedeny důležité informace pro způsobilosti jednotlivých odborností leteckého personálu. Informace, které jsou společné pro všechny odbornosti, např. teoretické zkoušky, jsou pro přehlednost uvedeny na jedné samostatné stránce.


Uplatnění nařízení (EK) č. 2016/539 v souvislosti s PBN (Performance Based Navigation)

Informace o DTO


Teoretické zkoušky leteckého personálu

Základní informace pro absolvování teoretických zkoušek jsou obsaženy ve zkušebním řádu ÚCL (postup CAA-ZLP-060). ÚCL provádí teoretické zkoušky jen pro některé odbornosti, zbývající teoretické zkoušky jsou prováděny pověřenými organizacemi. V současné době jsou teoretické zkoušky mimo ÚCL prováděny u následujících odborností:

Pilot kluzáků
Pilot balónů
Palubní průvodčí
Technik údržby letadel
Řídící letového provozu

a zkoušky ICAO angličtiny.

Kontakty

Tady může být nějaký text

nadpis nad kontakty

Další informace týkající se teoretických zkoušek lze získat na samostatné stránce Teoretické zkoušky leteckého personálu.

Zkoušky pilotů z angličtiny

Piloti, řídící letového provozu a operátoři leteckých stanic musí prokázat schopnost vyjadřovat se a porozumět v jazyce při radiotelefonní komunikaci na příslušné úrovni. Další informace týkající se jazykových schopností lze získat na samostatné stránce Zkoušky pilotů z angličtiny.

Výcvikové organizace

K výcviku leteckého personálu ÚCL schvaluje organizace splňující příslušné požadavky pro jednotlivé odbornosti. Schválené výcvikové organizace jsou oprávněné typovým výcvikem a zkouškami, na jejichž základě je žadatelům o jednotlivé odbornosti vydán průkaz způsobilosti a do průkazu zapisovány příslušné kvalifikace. Další informace týkající se výcvikových organizací včetně seznamů těchto organizací lze získat na samostatné stránce Výcvikové organizace.

Examinátoři

Výcvikem a zkouškami leteckého personálu v rámci výcviku jsou oprávněny schválené organizace pro výcvik. Každá výcviková organizace má schválené instruktory a examinátory pro výcvik v rámci své organizace, kteří cvičí a přezkušují uchazeče o průkaz způsobilosti. V případě pilotů u požadované zkoušky dovednosti jsou schváleni pověření examinátoři nezávisle na výcvikové organizaci. Další informace a seznamy examinátorů pro jednotlivé skupiny pilotů lze získat na samostatné stránce Examinátoři.

Zdravotní způsobilost

Pro některé z odborností leteckého průkazu je vyžadováno osvědčení zdravotní způsobilosti. Letový letecký personál se před vydáním průkazu způsobilosti musí podrobit lékařskému vyšetření a získat osvědčení zdravotní způsobilosti. Ostatní žadatelé jsou povinni přiznat veškeré zdravotní problémy, které by jim bránily nebo je omezovaly ve vykonávání činností leteckého personálu v rámci jejich oprávnění, organizaci, u níž jsou zaměstnáni. Další informace týkající se osvědčení zdravotní způsobilosti lze získat na samostatné stránce Zdravotní způsobilost.

Pověření lékaři

Vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti mohou pouze ÚCL pověření lékaři. Lékařské prohlídky pro zhodnocení zdravotní způsobilosti jsou rozděleny do tři skupin, přičemž každá skupina má své určení resp. omezení. Podrobnější informace o vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti jednotlivými pověřenými lékaři lze získat na samostatné stránce Pověření lékaři.

Stanoviska OZLP

Obecné znění předpisů ke způsobilosti leteckého personálu je upřesňováno pro konkrétní případy ÚCL vydávanými postupy. Stanoviska OZLP reagují na nastalé situace, které nezapadají do vydávaných postupů či okolnosti, které mají omezenou dobu trvání, nebo dále rozšiřují postupy před jejich změnou. Stanoviska se vztahují jak na uchazeče o průkaz způsobilosti, tak na organizace pro výcvik leteckého personálu nebo pověřené osoby a pro posouzení jejich způsobilosti. Přehled všech vydaných stanovisek lze nalézt na samostatné stránce Stanoviska OZLP.

Odbor způsobilosti leteckého personálu

V rámci organizační struktury ÚCL je za zajištění podmínek pro vydání průkazů způsobilosti a dozor leteckého personálu všech odborností, vydávání oprávnění organizacím pro výcvik leteckého personálu a pověřených lékařů odpovědný odbor způsobilosti leteckého personálu. Odbor tvoří tři oddělení:


Oddělení dozoru výcvikových organizací

Oddělení zkoušek leteckého personálu
Letecký rejstřík
 
Kontakt na pracovníky oddělení dozoru výcvikových organizací:

pracovníktelefone-mail
Ing. Karel Kulhánek (ved.)225 421 733kulhanek@caa.cz
Ing. Martin Cízl225 421 626cizl@caa.cz
Ing. Ivana Kosmeľová225 421 853kosmelova@caa.cz
Ing. Jaroslav Klacek225 421 852klacek@caa.cz

Kontakt na AMS:

pracovníktelefone-mail
MUDr. Oldřich Truska, D.Av.Med.973 208 165truska@caa.cz
MUDr. Petr Došel973 208 123dosel@caa.cz
Martina Petráková973 212 455petrakova@caa.cz